Analyse
Fredag 16. sep 2022

Frafald på erhvervsuddannelser afhænger af lokale muligheder for praktik

Bedre praktikpladsmuligheder i nærområdet mindsker sandsynligheden for frafald fra erhvervsuddannelser i overgangen fra grund- til hovedforløbet. Skolepraktik, hvor elever kan være i praktik på skolen i stedet for i virksomheder, afhjælper ikke frafald, der skyldes dårlige lokale praktikpladsmuligheder. Det er derfor vigtigt, at man overvejer praktikpladsmulighederne i nærområdet, når nye uddannelser oprettes som fx de tre nye klimaerhervsskoler.

Politikere og erhvervsliv har i flere år fulgt udviklingen på erhvervsuddannelserne med bekymring, da frafaldet længe har været meget højt, mens søgningen til uddannelserne er lavere end den politisk vedtagne målsætning.

 

Hovedparten af det samlede frafald fra erhvervsuddannelserne sker i overgangen fra grundforløbet til hovedforløbet. I denne analyse undersøger vi derfor, hvordan forskellige faktorer påvirker dette frafald. Vi har særligt fokus på, hvordan frafaldet afhænger af mulighederne for at finde praktikpladser. Det er nemlig i udgangspunktet et krav, at man har en praktikplads, når man starter på hovedforløbet, og praktikpladsmulighederne er derfor afgørende for, om man falder fra.[1]

 

Vi viser, at dårligere muligheder for at finde praktikplads i lokalområdet øger sandsynligheden for frafald i overgangen til hovedforløbet. Mulighederne for praktik i et givent område, på en given uddannelse, er opgjort ud fra elev- og arbejdsmarkedssammensætningen i lokalområdet.

 

Dette resultat er vigtigt at holde sig for øje, hvis man fra politisk side vil placere nye erhvervsuddannelser rundt om i landet. Det gælder fx de tre nye klimaerhvervsskoler, der i januar var flertal bag med aftalen om ”En ny reformpakke for dansk økonomi”. Op mod 70 kommuner har udtrykt interesse for, at netop deres kommune skal blive hjemsted for en af de nye klimaerhvervsskoler, der skal tilbyde erhvervs- og efteruddannelse inden for sektorer, der bidrager til at opfylde klimamålsætningerne.[2]

 

For at illustrere effekten af, hvordan muligheder for praktik påvirker frafaldet, viser vi i Figur 1, hvor meget ekstra frafald dårligere praktikmuligheder forårsager i forhold til det område, hvor mulighederne for praktik er bedst. Der er ikke en geografisk systematik. Pendlingsområdet omkring Lemvig er det område, hvor praktikpladsmulighederne er bedst givet uddannelsessammensætningen. Sammenlignet med Lemvig har elever i de store pendlingsområder omkring København og Århus lidt dårligere muligheder for at finde praktikpladser, hvilket alt andet lige betyder, at sandsynligheden for frafald øges med 1-2 pct.point. Pendlingsområderne omkring Skive og Åbenrå har de dårligste praktikpladsmuligheder. Alt andet lige har eleverne her 10 pct.point højere risiko for frafald end eleverne i Lemvig.

 

Analysens resultater peger også på, at skolepraktik, hvor elever kan være i praktik på skolen i stedet for i virksomheder, ikke afhjælper frafald, der skyldes dårlige lokale praktikpladsmuligheder. Et centralt kriterie for at starte i skolepraktik er, at man søger geografisk bredt og er villig til at tage praktikpladser beliggende i hele landet. Den klare sammenhæng mellem lokale praktikpladsmuligheder og frafald tyder på, at en del af eleverne ikke kan eller vil være geografisk mobile.

 

 


[1] I vores arbejde har vi haft gavn af drøftelser med Grundejernes Investeringsfond, tænketanken DEA samt møder med Byggeriets uddannelser samt el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat.