Analyse
Onsdag 12. sep 2018

Danske investeringer i infrastruktur kan og bør prioriteres bedre

For at opnå den største samfundsøkonomiske gevinst af investeringer i infrastrukturen er det nødvendigt at prioritere de projekter, der har den højeste samfundsøkonomiske forrentning.

Analysen er nævnt i Berlingske d. 12. september 2018

 

Forrentningen af en investering fremgår af projektets interne rente, der ofte opgøres i samfundsøkonomiske analyser. I dette notat bruges de interne renter for en lang række mulige projekter i en oplistning af potentielle investeringer. En sådan liste kan og bør bruges som beslutningsgrundlag for den politiske prioritering af investeringer. Listen viser, at der stadig er ikke-rentable projekter, der bliver prioriteret over mere rentable projekter, og at der er en lang række potentielle projekter, som er rentable
 

  • For at træffe de bedste beslutninger mht. prioritering af mulige investeringsprojekter er det nødvendigt at have overblik over mulige projekter og deres rentabilitet. Dette notat bidrager til dette overblik ved at opliste en lang række potentielle investeringer efter deres interne rente.

 

  • Alt i alt er der blandt de undersøgte mulige infrastrukturinvesteringer projekter for knap 176 mia. kr., der giver et positivt samfundsøkonomisk afkast. Samlet set er der investeringer for godt 119 mia. kr., som vil give et positivt samfundsøkonomisk afkast, men som endnu ikke er besluttede.2 På den anden side er der vedtaget anlægslov for ikke rentable projekter for 7 mia. kr.

 

  • Det danske investeringsniveau i infrastruktur er hverken højt eller lavt relativt til lignende lande.

 

  • Der er gode erfaringer med samarbejde mellem offentligt og privat i forbindelse med infrastrukturprojekter som fx OPP. Her bliver anlægget samlet i én kontrakt, og den private leverandør står oftest med en større del af ansvaret, hvilket øger leverandørens incitament til at optimere projektet på lang sigt

 

Anbefaling

 

  • Projekter med en høj intern rente giver det samfundsøkonomiske højeste afkast og bør prioriteres først. De mange projekter med høj intern rente indikerer, at investeringerne i infrastruktur samlet set bør forøges. Projekter med negativ intern rente og vedtaget anlægslov bør stilles i bero. Brugerbetaling bør kun anvendes, hvis andre muligheder er udelukkede, da den interne rente bliver lavere.

 

  • Nogle investeringsprojekter kan være afhængige af brugerbetaling eller er oplagte at finansiere gennem brugerbetaling. I andre tilfælde påvirker gennemførelse af den ene investering afkastet af den anden. Derfor bør man i den politiske beslutningsproces vedtage større investeringsplaner, der implementeres over en årrække.