Analyse
Mandag 13. nov 2023

Kortlægning: Co2-afgift på landbruget vil få begrænsede samfundsøkonomiske konsekvenser

Debatten om hvorvidt landbrugets drivhusgasudledninger bør pålægges en afgift, har været et omdiskuteret emne i dansk politik i de seneste år. Analysen her undersøger landbrugets samfundsøkonomiske- og klimamæssige rolle i Danmark sammenlignet med industriens, for at give et mere nuanceret billede af de samfundsmæssige konsekvenser af en Co2-afgift for landbruget.

  • Vi kortlægger hvilke erhverv der er nært tilknyttet den primære landbrugsproduktion, og viser, at sammenlignet med industrien, udgør landbruget og nært tilknyttede erhverv en lille del af dansk økonomi - både målt ved antal beskæftigede og bruttoværditilvækst.

 

  • Den effektive CO2e-afgiftssats for landbruget og nært tilknyttede erhverv er væsentligt lavere end for industrien, fordi landbrugets biologiske processer endnu ikke er omfattet af en afgift.

 

  • Siden 2010 har CO2e-udledningerne i både industrien og landbrugs- og skovbrugssektoren været konstante. I fravær af nye politiske tiltag forventes landbrugs- og skovbrugssektorens udledninger ikke at falde, mens industriens udledninger vil falde markant, ikke mindst som følge af den vedtagne CO2e-afgift på industriens område. 

 

  • Selvom fødevaresektoren har en høj nettoeksport pr. beskæftiget, vil en afgift på landbrugets drivhusgasudledninger formentligt have en begrænset effekt på Danmarks samlede overskud på betalingsbalancens løbende poster.

 

 

Analysen er omtalt i Finans den 13. november 2023