Analyse
Mandag 9. aug 2021

Skattereform skaber samfundsøkonomiske gevinster og gør skattesystemet mere gennemskueligt

Med Krakas forslag til en omfattende reform af reglerne for kapitalbeskatning får vi ikke bare enklere system at administrere og forstå. Men også en række samfundsøkonomiske gevinster, der er hårdt brug for, når regeringen skal indfri forventninger til udvidelse af velfærden, som den har lovet vælgere og støttepartier.

Kraka foreslår en fordelingsneutral omlægning af skattesystemet, hvor beskatningen af afkast på formueaktiver ensartes ved, at alt formueindkomst samles for en person, og summen beskattes under ét.

 

En mere ensartet beskatning af formueaktiver vil skabe samfundsøkonomiske gevinster og øge velstanden i Danmark, da befolkningen i højere grad vil placere deres opsparing, hvor afkastet er størst. Det vil også øge statens provenu gennem flere skatteindtægter. Derudover vil skattesystemet blive mere gennemskueligt til gavn for både borgere og skattemyndigheder. 

 

For at imødekomme de fordelingspolitiske præferencer hos den nuværende regering indeholder forslaget et progressivt element. Det betyder konkret, at den samlede formueindkomst over 120.000 kr. årligt beskattes med 35 pct., mens formueindkomst under 120.000 kr. beskattes med 10 pct. Tabel 1 viser de overordnede skattesatser i hhv. den eksisterende og forslaget til den nye beskatningsmodel.

 

 

Omlægningen er provenuneutral, når der ikke tages højde for adfærdseffekter. Hvis der tages højde for disse, vil provenuet blive positivt. Det skyldes, at en ensartet beskatning af afkast på tværs af formueaktiver vil medføre, at en større del af opsparingen vil derfor placeres, hvor værdien af opsparing før skat er størst. Vi skønner, at en ensartet beskatning af pensionsformue og fri opsparing alene vil give 7,3 mia. kr. mere i statskassen.

 

Forslaget er et oplæg til, hvordan man kan ensarte beskatningen af formueindkomst på en både fordelings- og provenuneutral måde. De største ændringer i den nye beskatningsmodel er, at beskatning af negativ kapitalindkomst også kaldet rentefradraget reduceres markant for personer under den nye progressionsgrænse, og beskatningen af pension forøges for personer over den nye progressionsgrænse. Beskatningen af positiv kapital- og aktieindkomst lempes generelt.

 

Forslaget er omtalt i Berlingske Business den 9. august 2021.