Analyse
Corona
Fredag 15. maj 2020

En prioritering af grænseåbninger i lyset af corona og samhandel

Coronakrisen har medført lukning af de danske grænser for de fleste typer af personrejser. En vedligeholdelse af handelsforbindelser er afgørende for dansk erhvervsliv og en genopretning af dansk økonomi. Analysen viser, hvordan grænseåbninger kan prioriteres i lyset af samhandelspotentiale og smittetryk i samhandelslande. Det er allermest oplagt at åbne grænsen til Tyskland, men Danmark kan også vinde ved at åbne for personer fra en række andre lande, der også har et lavere smittetryk end Danmark.

Analysen blev nævnt i Finans fredag den 15. maj 2020.

 

Udbrud af corona i Danmark medførte en lang række foranstaltninger for at holde smittespredningen nede, herunder en lukning af de danske grænser for personer uden et anerkendelsesværdigt formål. Sidstnævnte omfatter bl.a. jobpendlere over de danske grænser og levering af varer og tjenesteydelser, men ikke andre typer af rejser, herunder forretningsrejser til eksisterende eller potentielle kunder og underleverandører for danske virksomheder.

 

En lang række andre lande indførte lignende grænserestriktioner, men er nu begyndt at åbne. Tyskland annoncerede således i denne uge, at grænserne mod Østrig, Schweiz og Frankrig åbnes frem mod juni. Også grænsen mod Danmark ønskes åbnet, men den tysk indenrigsminister afventer en udmelding fra den danske regering.

 

Den danske regering meddelte i forbindelse med annonceringen af den igangværende fase af en genåbning af det danske samfund at en åbning af de danske grænser ikke stod øverst på deres liste, under henvisning til faren for et øget smittetryk i Danmark.

 

De danske grænselukninger ved starten af coronakrisen i Danmark var begrundet i den fare for smittespredning, som internationale rejser kan udgøre. Til en beslutning om genåbning af de danske grænser for al form for persontrafik er det dog også relevant at inddrage de mulige samfundsøkonomiske gevinster, som grænseåbninger kan give. En fuld åbning af persontrafik over de danske grænser kan ses som en afvejning mellem et øget smittetryk for Danmark og det bidrag, som en grænseåbning kan give til genopretningen af dansk økonomi.

 

For at anskueliggøre afvejningen mellem faren for et øget smittetryk for Danmark og den økonomiske gevinst ved åbning af grænserne for alle former for rejser viser Figur 1 på næste side smittetrykket i de 25 vigtigste danske samhandelspartnere holdt op imod samhandelspotentialet for Danmark med de enkelte lande.

 

Tysk økonomi er Danmarks største samhandelspartner og summen af eksport og import til/fra Tyskland svarer til over 15 pct. af dansk bruttonationalprodukt, som er et mål for den samlede størrelse af dansk økonomi. Samtidig har Tyskland et lavere smittetryk, opgjort som antallet af nye Covid-19-smittede pr. million indbyggere, end Danmark. Danmarks næststørste handelspartnere, Sverige, Storbritannien og USA, har derimod et betydelig højere smittetryk end Danmark.

 

Der er en lang række mindre danske samhandelspartnere, der har et lavere smittetryk end Danmark. Handel med Holland, Norge og Kina svarer hver især til 4-5 pct. af dansk økonomi, men har i modsætning til Sverige færre nye Covid-19-tilfælde ift. antallet af indbyggere end Danmark.

 

Opgørelsen tager udgangspunkt I de nyeste tilgængelige informationer om smittetryk i den enkelte lande. Der er således ikke taget højde for nylige initiativer fra de enkelte lande, der i den nærmeste fremtid kan øge eller reducere smitteincidensen i landene. Derudover må der tages forhold for, at der kan være forskelle i både opgørelsesmetoder og -kvalitet for antallet og andelen af Covid-19-smittede i de forskellige lande.

 

Samhandelspotentialet for Danmark fra de forskellige lande er opgjort før udbrud af Covid19. Det afspejler dermed de handelsmæssige muligheder, som en fuld grænseåbning kan give, men tager ikke højde for at en lang række andre økonomier ligesom den dansk økonomi i kølvandet på coronakrisen er ramt af økonomisk nedgang.

 

 

Figuren viser, at der er en meget lang række lande, der har et lavere smittetryk end Danmark. Dvs. kontakt med en tilfældig person fra et af disse lande er forbundet med lavere risiko end ved kontakt med en tilfældig dansker. Dvs. ud fra et dansk perspektiv bør vi åbne grænserne for personer fra disse lande. Den største gevinst ved at åbne grænserne kan vi forvente i forhold til lande, Danmark handler meget med. På den baggrund kan flg. anbefales:

 

  • Grænserne bør åbnes så hurtigt, det er muligt under hensyntagen til smittetryk i landene og samhandel med disse.
  • Dette peger i særlig grad på Tyskland og Norge.2 
  • En række andre lande, der har et lavere smittetryk end Danmark, kan vi under alle omstændigheder åbne imod, selvom gevinsten er lidt mindre end i forhold til Tyskland og Norge. Det omfatter en række central- og vesteuropæiske lande, men også fx Indien, Australien og Sydkorea.
  • Sverige, Storbritannien og USA er store danske samhandelslande, men da de også har et højt smittetryk, vil det være forbundet med forøget risiko for smittespredning at åbne grænserne over for disse lande.
  • Rusland er pt. det land, det er mindst oplagt at åbne overfor, da risikoen for øget smittespredning er høj og gevinsten fra samhandel relativ begrænset.

 

 

Analysen er gennemført efter aftale med Dansk Industri.

Ud fra de opgjorte data vil det også være oplagt at åbne grænserne i forhold til Kina. Da der er rejst tvivl om kvaliteten af indberetningerne fra Kina, er det ikke sikkert at de anvendte data er retvisende