Small Great Nation
Torsdag 25. jan 2024

Fjern barriererne og slip Danmarks talentreserve fri

I dag udkommer en ny Small Great Nation-rapport om de store potentialer for talentudfoldelse, der stadig er uforløst i Danmark. Kraka og Deloitte står bag rapporten, som opfordrer til, at vi som nation gør mere for at udvikle og tiltrække talent.

I Danmark har vi historisk været dygtige til at uddanne vores befolkning. Det er grundlaget for vores høje velstand den dag i dag. Men hvordan kan vi sørge for, at vi fortsat får gavn af det store talentpotentiale i befolkningen?

 

Alle i befolkningen har talenter, der kan udfoldes og udvikles. Rapporten ’Fjern Barriererne og slip Danmarks talentreserve fri’ slår derfor på tromme for at udvide vores forståelse af talent, så det ikke kun dækker over en lille gruppe af personer med særlige evner.

 

Landets talenter er vores vigtigste råstof. Nu og i årene, der kommer. Derfor er det afgørende at lave en talentstrategi, som har alle med – fra vugge til grav.

 

I en tid med øget international konkurrence om talenter, en aldrende befolkning og en hastig teknologisk udvikling kan Danmark ikke sidde på hænderne. Dette er noget Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte, understreger:

 

Historien har vist, at når vi som land investerer i talent, blomstrer vi som nation. Det er på høje tid, at vi lægger en plan til at sikre, at Danmark forbliver på forkanten af talentudvikling. Det kræver noget af os allesammen. Derfor er der brug for at nedsætte en tværgående talenttaskforce bestående af både politikere, erhvervsliv og arbejdsmarkedets parter til lave og implementere en ambitiøs talentstrategi.

 

Uddannelse kan udfolde talentpotentialet

 

Rapporten fastslår, at uddannelsesområdet spiller en vigtig rolle i forhold til at fremme talent i samfundet. Derfor er vi nødt til at sætte ind på alle stadier af uddannelsessystemet – lige fra grundskolen til gymnasiet og fra erhvervsuddannelse til efteruddannelse.

 

På grundskoleniveau viser rapporten blandt andet, at de bedste skolelærere også er dem, der forlader folkeskolen hurtigst.

 

Folkeskolerne er samfundets livseliksir – men det går den forkerte vej i vores folkeskoler. De lærere, der øger elevernes trivsel mest, er de hurtigste til at sige deres stillinger op. Det handler om arbejdsmiljø, anerkendelse og løn. Forenklet sagt er vi nødt til at skabe et miljø, hvor skolerne kan tiltrække og fastholde de bedste lærere,” uddyber Anders Dons fra Deloitte.

 

Udover det viser rapporten også, at tilfældigheder og stereotyper stadig påvirker muligheden for talentudfoldelse. Rapporten viser bl.a., at personer født i december får lavere indkomst gennem livet, og at der stadig er markante barrierer for kvinder og personer bosat i yderområderne på arbejdsmarkedet.

 

En rapport med talentudvikling i fokus

 

Den nye Small Great Nation-rapport indeholder analyser om uddannelse, folkeskoler, talent og arbejdsstyrke. Men den bidrager også med indsigt i de barrierer, der findes inden for talentudvikling og chancelighed anno 2024.

 

Rapporten munder ud i et oplæg til en national talentstrategi, der har potentiale til at give et mærkbart løft til Danmarks talentudnyttelse. Strategien stiller krav til både erhvervslivet og politikerne til at tage ansvar og drive udviklingen.

 

På mange fronter trives talenter i Danmark. Men vores rapport viser, at der er en masse barrierer, der nødvendigvis må brydes ned, så alle mennesker har mulighed for at nå helt ud i hjørnerne af deres potentiale. Det er ikke kun godt for den enkelte, men for hele samfundet. Det her område vil være for dumt at sakke bagud på, og derfor foreslår vi en national talentstrategi, der kan vise en vej til langt bedre udfoldelse af både skjulte og åbenlyse talenter, der findes alle steder i samfundet,” siger Peter Mogensen, direktør i Kraka.